Skip to main content

Full text of "6th Edition Tehran International Film Festival Catalogue (November 24, 1977)"

See other formats

)0 #۷ 
,خشنو اوحهانی‌فیلم تهان ۱ 
۷۳| لجع 2 مر 
نت لگ 
لته دز فیو ده که کنو چول که یمه وا جشمیر نو شاست . 
یا هرز » تور سنج اتو مار و جصنم اتحنتور نس ء 
با 51۳2 :رس یکهباعرتوع فرش اذخت 5 نسککا سکف 
ادها است فراموش دی بر ات عاصار ها 


تا 


۸۳ محل س ریس , خوابشی اه جشي. ساخنمان آومونیوم نی ۶ ۵۲۴ ٩‏ 


11 ۱۷22 شمارخٌ ۳۲ - آبان ؛ آذر ۲۵۳۲ 


ارء مخسوس - کائال وگ ششمین جشنواره جهانی فبلم تهر ان 


زیر نظر نهر ام ری‌بور 
ای نوبسندگان : جمال امید 


دییر شور 


مدیر امور فنی : درخشنده زعیمی 


و آککایشی : ناهید پیات 


جمشید ارمبان . علی خسروی . ماتبو راییسون 
جهانی فیلم تهران - تلفن ۸۸۸ - چاپخانه وزارث فرهنگ وهنر - تلفن ۳۰۳۵۸۱ 
0 

دراین شماره : 1 
۲ اسامی هیثت ب رگزاری ششمین جشنواره جهانیفیلم تهران 


۲7 مقررات جشنواره 
نشریات چشنواره 
کنفرانسها ومناظره‌ها 
امور سینماها 
دعوت‌ها و اقامت 
متون انگلیسی 


امور راهنمائی ومهمانداری 


امور فنی 

تشر یغات ومراسم » روابط عمومی نمایند گان جهانی جشنو اره 
مطبوعات واتشارات مار یو لو نگاردی ابتانیا 

متون انگلیسی هرب لایتمن اپالات متحده امریکا 
امور چاپی وهنری بیر هاتری دو لو فرانه 

تالار رودکی 


امور میهمانان خارچی 
کمپته هن رمندان سینمای ایران 
پایههای نما پشات فیلم 

مرف با ابا ۵ : باز ار فیلم 
ب ۶ ۳ 7 المللر بازار فیلم بمنطلو ر شهیل امر میادله و توز 


مجامیم تهیه کنند کان فیلم به عنو مسابقه‌نی اصلی برای معتلفب جهان بر پا می‌شود, باژ ارمی‌تو اند مورداه 
فیلم‌های بلند و که تاه ۰ خسه دم هتمام ور از هدگی سادر کید گان » وار دکنند گان وتوزیم کنند گا ۲ 


وهنر ازتاریخ ۲4 آبان تا ٩‏ آذرماء ۲۵۳۹ درتي ار می گره نماشا کر ان عمومی به بر نامه‌های نمایش فیلم باژار مه 


8 ماه دوم باده چهارم 


در وووایم ره رسرفی یلم رزش ازشرق وغرب » بك شورای انتخاب, که اعضایش را 
وت سان‌دوستی در هر سرینه ۳ به تاه بشتر بین ملتچیا ء فهرست فیلمهای 2 ی سابقا را یت 
فر ام آ و ز دلن ز هینه میاه ز مذت شیر ره جنبه‌ها و ال مختلف فیلمساز ی نمی تو نله جر بیشتر از ۲ فیلم بلنه و ۷ زا ۵ 
معار ۰ و تسهمل مباد له در سعنحه دء دی ی ۳ 5 

۰ ۳ ۱ بر گر بند, بیس تک ۳ 

8 باده سوم #ق برای ش ر کت درمسابقه فّ 

بر نامه زسمی جشنو اره شامل شمتهای زیر است : قماي مات ۰ آثار 5 
الف : سابقه 

حداکثر ۲ فیلم بلند و ۲ فیلم کوتاه برای شرکت درمسابقه 
پذبر فته خواهد شد. این فیلمها نباید قبل‌ازمهرماه سال ۲۵۳۵ نهیه شده , 
ونبایده دربخش مسابقه سایرجشنواره‌های مورد تأیید «فیاپف» شر کت 
داده باشند. همچئین, نباید قبل ازشر وع جشنواره درایرانل نمایش دادم 


شده باشدء 


ب‌ : چشنو اره < جشنو اره‌ها 
فیلم‌های این برنامه توسط جشنواره تهران ازمیان آثار بر هیور 


ج : سینما چشم و گوش دارد 
" فیلم‌های ب بلند مستند » یا آثار 1 
خروه با یا سازمان و زمید 
رت شور 


3 داوری بین‌المللی بایدا جوایز زیررا با ذکر دلیل اهداء کند: 


ی طویل 


جایزه بز رگ مجسمه زرین بز بالدار به يك فیلم . 


. لوحه زرین بز بالدار به يك هنرپیثه زن‎ ٩ 
. زرین بز بالدار به يك هترپیشه مرد‎ 68 


6 آهتگسازی 6 قیلمبرداری ۳۹ ۱ بالا 1 
می‌تواند درصورت لز وم دو دییلم افتخار نیز اهداء کند. 


ه بز رگ مجسمه زرین بر بالدار. 
مخصوص هینّت داوری » لوحه زرین بز بالدار. 

ت طول نمایشی با 
ز ۰+ دقیقه باشده اما 

ماده سیزدهم 

دولت‌ها » مجامع ملی » سازمان‌های تخصصی ونهیه کنند گان منفرد 
که ماپلند فیلمهایشان را درقسمت‌های مختلف جشنواره شر کت دهند باید: 

الف : بر گ‌های تفاضای شر کت‌جشنواره را تکمیل‌نموده وحدا گثر 
تا تاریخ ۱٩‏ شهر بورماه ۲۵۳ به جشنواره ارسال دارند. 

این بر گهارا دبیر خانه جشنواره دراختیار متقاضیان خواهد گذارد. 

ب : نسخ فیلمها را همراه با مواد لازم (فهرست گفتگوها یا گفتار» 
خلاصه داستان» آفیش, بروشور. عکس وغیره) حدا کثرتاتاریخ ٩‏ مهرهاه 
۲۷ به دبیر خانه جشنواره ارائه دهند. 

جشنواره این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بعد از اعلام 
برنامه‌ها » فیلمی را از گمرك ترخیص ننماید. درچنین مواردی استرداه 
فیلم‌ها به کشور اصلی به عهده متقاضیان شرکت درجشنواره یا نمایشده 


حل‌وهل اتف ۱ ۱ 
همه مکاتبات » نسخ فیلم وغیره باید به نغانی زیر ارسال شود : 
یت 


جشنواره جهانی فیلم تهران ؛ 

ساختمان شماره ۳ وزارت فرهنگ وهنر» 
شماره ۳۰ خیابان تخت جمشید » تهران؛ 
تلفن : ۱۳۳۲۷ (۰۲۱ ۱۹۵۳۷۲۳۰ (۰۲۱) ۰ ۱۹۸۸۵۸ (۲۱ع) ‏ 
نشانی جرا ری وت و در 3 


روی نو لتینگ 
(انگلستان) 

روی بولتینگ در سال ۹۹۱۳ به 
دنیا آمده او تا کنون فیلم‌های زیادی 
ساخته که در بستی از آنها بسرافر 
دوقلویش «جان» با او همکاری داشته 
است. مهمتررین فیلم‌های او عبار تشد ار 
*#زن ساحیخانه», ۶« قساوت سوه 
بیاندیشید» (کونا ۸)۱۹۳۸ «بمنایت ‏ 
جسدان» (۰)۱۹۳۹ «بسازوش» ‏ 
«پاستسورهال» (۱۷۹۵۰), ۲ 
بیابان» (مستند 


و 392 
تونس» (مستند» کار گر دش فیلم عمدهاو «نامه اعمال 


رسولان » به کارکردانی وویرتو 
روسه‌لیتی بوت . از جمله فیلم‌های مهم 
دیگر کارلیزی (کج۲۷۲) مايك نیکولز 
اه دنیا» 1 لن‌تاتر » «ایرنه ایرنه» 
دل‌موته ۳ «کازانوا» «فلیتی» است . 
کارلیزی درزمیته تاتر نیزضالت‌های 
زیادی داشته است و حمجنین در چته 
بر ناعه تلوی‌یونی ظاعر گردینه است. . 

درسال چچی» او بخاطر بازی در«وسط 
دنیا» جایزه بهترین اکتویی سومین 
حتتوارء جهانی تهرآن را یهت 

۱1 9 وم 
عبدا لیحید محبدی در د 


ر دی ماه 
۸ > ۳ د بت ۱ ۳۳ 
۸ در تهران متولد شد.یی ازیایان 
ك« ۱ 2 نت 
تحصیلات متوسطه به‌تحصیل حقوق در 
"1 ۱۱ 
شاه ران برداخت و در سال 
زمر م۲ ِ ۱ 
‌ 3 بن رشته مار عالتحصیل 
و ۲ 
وچ سس و مسرت مس سر تب نا 
- 
رو و وی سا سح و سر 
۳ ۱ 
حعوق از دانشهاه بازسر دردید. طی 
ِ ساب 
همین دءوزه به تحصیل تعاشی پرداخت 
> ِ ِ 
نه هموار بت متس مس سس 
علاقه او بوده است در سأل ,۲۵۰ 
۳ ‌َ ۳ 
تاهی ار بارهای او درل 


مجیدی» دازهای تولتی خود 
> ۶ 7 
ار وا باق دا 


سس عتخحصص و ن‌ 
ترا و ۳۱ ۱۱ 
بر تا عار درت و یی از دو مال 
به سمت عذیر دقتر ودحه هنصوب 
۹-23 
درسا ۰ یه دریافت درحه 
5 21- ِ- 
د شرای "تاد در رشتکه پبترفت 
ِ 1 1 
اقتصات دانتشفاه «هاروارد»توکية 


رسانید. این 


توفیق‌ها باعث شد کهوی 
درسال ۲۵۲۵ بعمعام ععاونت نخست‌وزیر 
متصوب گردد. یکنال یعد وی بمعنوان 
وزیر محصولات کناورزی وارد هیئت 
مولت که و سین با بت ۱30 
سمت وزیر کار و اموز اجتماعی انجام 
وظیفه می‌کرد و بمد به عنوان ویر 
مشاور و رئیی سازمان برنامه ویودجه 
کنور بر گزیده شد که تا تابستان۷۵۳ 
در این مقام اتحام وظیفه می‌کرد. در 
حال حاضر وی دبی رکل بنیاد شهبائو 
فرح است. «مجیدی» سالهاست که در 


خورایعالی فرهنگک وعتر عضویت داشته . 
ورئیسی شورای‌عترهای شمایشی‌عی باشند. 

بیری منزل 
(چکسلواکی) 


دح 1 
#«یی‌زری مترل» 


در سال ۱۹۳۹ به 
سال +عیه؛ تا ۱4۹۲ 
بسه تحصیل 
فیلمازی پرداخت. در سال و۹ او 


دبا امد و. ار 


در مدزبه قیلم پراگت 


فیلغ «آقای فورستر مرده است» را 
ساخت و پی از مدتی کار به عنوان 
خیلساز خبری و ۳ فمالیت تر 
ادازه فیلم ارتش چك» در ۹4 یه 
استودیو با راندوق‌پیوست. اوهمکاری‌اش 
را با اين استوتبیو هنوز اداحمی‌دعهد. 
او در فیلم‌های زیادی لز له درچته * 
فیلم به کارگرداتی حسودش به عنوان 
بازیکر ظاهر شده است و ئیز در کتار 
ضالیت دز سینما» در صحته تثاتر نیز 
عوفقیت‌های زیادی داشته است. «مترل» 
کتون این قیلم‌ها را ساخته است: 
«م رک آقای بالتازار» (۱۹5۵). 
«چنایت در مدرسه دختران» (۱۹۵)» 
«قطارهای سرپوشیده» (>۹۹) که‌تر 
۷ معوقق به دریافت جایزه اسکار 


کرمنیده. «تاستان عتتیر» که جایزء 
بر رگی, جشنوازه کارلوی وازی ۱۹۸ 

نیکیتا میخالکوف 


(اتحاد جماهپرشوروی) 

دارد» فارغا اتحصیل 

آشنابان» را که بر آن نفشی هم ایفا 
5 8 همکاری نه سنده جوان قت 
ا تحر به ادو | و و لودارسکی» نوشت 
فیلم بعدی او «برده عثق» در پنحمین 

برای بهترب تردافی ,و 
دست ٩۱‏ تابد از بهترین کارهای 
او تا به امروز فیلم «يك قطعه ناتمام 

اي پیانو کوکی» باشد که ار ۶ 
اسناس - دانتا باه چخه یساخته 
است 

:)۱۹6۷( 
1 ۱ 


جاد و 


بلنده هانی «پران شروره بود که 
جایزه طلا جشنو! مانهايم و چند 
جایزه نیز از جننواره‌های محلی» از 
حبله جایزه منتقدین فیلم را رود 


فیام‌های بلئد 


« یات ززدگ ۹ کامل» 

است: منعلق دورین و عیکروفسوت, . 
با بگر ان ععله‌ای که نقش ایقانع یکنند 
و منطق تصاویر از زاویه دید انسان. 
پنجتنبه ۲۱ آبان 
جیوه ۷ آبان 

شنم ۸ آبان 
که ۳۹ آبان 
دوشنمه " آ بان 
نت4 ار 
چهارشنبه ۲ ت 
۱۳ 
0 
۳ 
6 0 
عناظر در تعبر 


کارگردان: کنرامل (انگلتان) . 

ربه 7 زندگی يك‌شب 
کار گردان: جورج روی‌هیل (ابالات متحدهآمریکا) کار گردان 0 رابین‌لمان (ابالات متحده 1 


سران 1 
کار گردان : نیلس مالمرروس (دانمارگ) ‏ 


چالش لودوبك 
کار گردان : اکهاردمونك (جمهوری فدرال آلمان) کار گردان: برژی کالینا (لهستان) 
گزارش 


کار‌گردان: عیاس کیارستی لاو ۵ 


همه در يك روز 
امن کار گردان: بان‌لنیکا (جمهوری ندرال آلمان 
زو> آمر دکا خورشید کنتارها 
کار کردان کرمتر آبراهامن (سوند) کار گردان : ریدهابهی (هلند) 
باس و یت اژ دیوید 
کار کردان؛ سائول باس (ایالات متحده آمریکا) کار گردان: پل دربسن (علند) 
تابسنانی که بانزدساله شدم درخت آرزو 


فد ۳ ی 
کار گردان : کنوت آندرسن (نروژ) 


کارگردان : چنگیز ابولادژه (اتحاه جماهیرخورو: 

کلوب آتم‌های تنها معنونيم آقابان 

کار گردان: لیویا گیارماتی (مجارستان) کار گردان: واکلاو بدويي 
باو_بگوئید_ که دوستش دارم خوخونتلا س سرزمین شعلا 
کار گردان: کلودمیلر (فرانشه) 

تمام‌تر 


کار گردان: حسین ترایی (ایران) 
دوران جوانمردی 

کار کردان: ادو!رد زاهاریر (بلغارستان) 
کار گردان: مایکل ریوز (ژلاندنو) 
وال 


نامه‌های عاشقانه ۳ 1 
کار گردان: استقن والاس (استرا ایا ۰ 
9 


ژامبون اردن : 
کار گرکاان : توالام 
۰ ۳ 
تن 
فِ 
۳" ۱ ی 
۰ ۹ 
»۳ ۲۱ ۱ 
کب ۳ 1 اجب له ۳ 
۹ ۱ 5 ی ۳ ی 
ِِ ۹ 
۰ ّ ۰ 
تم ب‌ یس ج تن 4 ب یه سب 
- ی * ِ ِ_ ب« حج نت ده ی 
۰ 

تن , له البز ات 94 ار اس 4 لو رس و از ؛ کای تاشار 


مر یه جر فده 4 بر اساس کتابی باهمین عنو ان نوشنه «رابرت‌مرل » وبادداشت‌های 
۲ رم فر مانده اردو گاه آشووپشس ساخته شده است و پشرفت در بر 
هو سر 4 زا با توسحه به‌سو ابو و زمینه‌های احعتماعی وحو ادث خصوصی ۱هوس ٩‏ ۰ بسوی 

جت ۰ ججججهب۰۹ب۰ٍٍِِ«-«<««س۱۳۹ 
ره سردا وی سای میتی 


1 3 کار کر فاز کنر انسلی 
۱ نهبه کدنده رالر نش چار و ف‌ ابر و ان و بشگلر 
؛ فپیامیزا ها هار خباث مار لین » کنر اسل 
ك فیاهبر فا بت سق شبنسکی 
1 قیی هشن ؛ قرف کر و فا ؛ استالایی زرد 


۱ از پنگر | رودلف ور رف » میشل فبلیپز ۰ کارول کین ؛ فیلیستی کندال 
3 1 انگی نت ۳6 یبجر ق سب ۱۴ درل 

7 
1 رای شر عم ز لا نی رو دو لفب والتنو ۲ یه روابت « کن‌راسل» اشت «رودلف 
و » در ۱۸۹۵ در ابئالبا بادئیا آ مد و نیش از نکه به‌ها لیو و د بسرود در نیو بو رگ در 
1 کافه «ما کسيم » کار می کرد. او بعد از ظاهر شدن در نعداد ژیادی از نقش‌های کوچك 


۱ گ‌ 


- , باز ۳ فیام چهار مو ار سر نو شتا به‌عئو ان باشا سثاره نسزر فا در خشید و هحیو بیت 
۱ فراوان بدست آورد. از دیگر فبام‌های مهم او می‌توان از «کامیل»» «شبخ». «خون وشن»؛ 
رای ۱۷ و پسر شبیم» نام برد مر لک تابهنگام «والنئبنو » در سن ۳۲۱ لیگ بعد از فقعط 


باعم سال شهرث به‌عنو ان با ستاره و ۱۶ فیلم» ثاثیر شدیدی بردوستدار انش طدارد: 

۳ 
1 

۱ 

2 ۵ 

1 / 

سس تتة2أ(خ_ى_ى_غ_ىسجسجم ۳( 
۳ یک 9 
۵ هیلیمتر ی ت رلنگی سب ۱۱۹ دفقه 
‌ دلگ ستاره باله است به مدت‌هاست سال‌های درخثان جوانی را پشت‌سر 
ادزیتاکتر ین دوست او لادیسدی» است که حمای زود کار ؟ را کناء 
مردی به‌نام اوین ‌ کر تلم دختر آنها « امیلیا» اکنون دز سنین, توجو از 
و بنظر می‌رسد که استعداد فراوانی برای پیثرفت به‌عتوان يك بالرین داشته باشد و ۱ 


ه مو حب اتفیحار اختلافات قذد.یم وجدید بین دو دوست م ی گر دد ت- ۳ 2 ‌ ۳ ایا ۵ 4 و 
1 ۴ 
۱ راو | 
۲ ۲ ِ و رز سل ۸۲ ۶ و زر 
ُ 
۳ زر 7 ۸ 
7ص 
1 
۲ ۱ ام از 201 #۷ ۳ مزر 9 
یه ماعنه آن باگ سر آغاز بر ای ارانه تصو برع ار 
٩ 1 ۲‏ * ؟ 
۲ ِ 1 مت لگ و اِ: زاه 
2 ون 6 رهم هر که شنت باه زند ی مشتر نت روحانی وا 
۰ ۳ ۲ 
۳ ۲ #۲ ۲ 
رم برالگر زمانی کسه فنور کتاب‌هایش شهرتی تیافبه!مده 
, ۲ ن‌ 
۳ ٍِ 08 با نا میت نف سای ٩‏ ۷سا ل4 شنا می در دت. هر دو هر 


در کنار هم بهم میز ننه. «یل » حأضر 


وسيی تخستن ساغاه ار آهش انها 7 


۳ بر را 4 خو در ا یبد بر ۵ و وفتی در بلث ایحیتله بحرانی قصد خود کشی 
9 


ای در و لو خی ز سان‌فر اسسکو فسلیم ) 
رو دار نز و» سالو ائوره سامبری (افتباس از داست‌ان «#ه» وی . 
ىا : 
کو ارو دسانتس 
چچ ۳ 

.ای مثل خض‌انواده‌های بسیار 
ءو ای مداوم و بی‌زوال والدبشان عارن 


نا ابنکه دختر عمویشان «نه‌نه» وارد خانوار, 


۸ ۱ کنصداو ست که متدرسجاً بحا لین باثازن رابدست 


4 ۱ 


همه جز ثبات نحول و دکر طونیش را شاهد می‌شود ورو1 
که او همه آنچه را که در گذشته برایش مطرم 


۲ مب #۶ 
و ديا و ۸ ن4ن4) را نوی صمله, 
۱ ر 94 
4 «رودی ۰۷ ۸ بو » به ندز بیج از « نه نه ) دور می أف ولی 
۲ ِ ۳ ‌ 
آخربن وفایم در کلخانه متر و کی روی میهد 5 ۱۳ 
بافینه: ک م سر 0 ۰ 5 ۳ 


رو دی ) هب بت که معمو ۷ در | نها یکد‌بگر راه 


بی ببننل. نها 

1 ۳ 7۳ 4 ۴ 

کاملا در اختیار «رودی» می‌گذارد ولی پدرش سرمی‌رسد. 99۸ 
۳ 

حمابت از «نه‌نه» بکند» می گر پزد و «نهنه» بشدت شلاق می‌خو ,۱ 

زنیخا رات اعلام شده» حشن بایان رسیده و «نهنه» هم دیگر گرب 


بخوش خشمی غبر قابل تو حیه» شیشه‌های گایخانه را می‌شکند و فرراه 
۱ ۱1 
د۱ 
با 5 ۱ آیاسی ( سا ها اه) 
۳ قای ان 
۱ ۱ ۰ 1 ۵۱ ۱ 
او اه ۱۵ | 
۳ قر ود ف اه از ۱ ا ۱ ,]۱۸ ۱ ۱ رش: ۲۳۱ ۹ 
با اهر ع | | آ ان ۳۱۲ نز ۸ 
۱ | باه ۰ الما 
| و۱ 1 ۱ ۱ ها ا ۳ ۱1 
۱ ها ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ار فها ای را ۱ ۱ ۳ 
۱ ۱ ۱ ابا ُ 1 ا ۱ ابا 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ 
۳1 ۱سا ۱ او ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ابا ۱ 
انا آ ۱ ۱ ُ ا 
۳ ده ۱ ِا ۱ 
اه هی | ها او را ا ها میگذا 

۸ ۳ | بدا ۱ ول ۸ ۱1 اقا باه [ اُ 
ِ ده هی فقها ۳ 1 ۱۱ ۱ ۱ ۸ ۱ 
امامز اده داوو او قبل‌از ] از پرا 5 اهمدندا 

و ون دای از ۱و ۱ ۱ ار با از ۸ ۱ 

۰ ۳ / بهر ام دبعئیا! / 
۷ 
۱ 


1 ۱ 
و ها آ, ۱ ۲ 
۹ ‌ ۵ 
1 ان ۲ ۱ 
1 1 ۱ ۱ 
اه با ی ۱ 
ِ 
مب ۵۱۵ ۳ 
ت ِ 
۱ ر, و ابه عضو هي د ون بر ورش؛ صمو جر و یی 
کی تب ۳۵ »+اه‌تر ی 


000" 0 

+ ول 4 سم ي دی جمشده ی در رو رداهه برهی‌خورد ی 
۱ ۱ اک ۱ ۱ ح- 
هو حه فد هی لد یبد ند ان دحت ۱ جا دیده است. او مونر ۶ 
1 1 ۱ ۱ ۰ مل پا دت ۳ ۱ ها در نی مینهسدا ِ روز ۳۹ 

۱ ۹ ۳ ور دن ۲ 
هیا ی صجبت ی تند و هم دجميي هی سر دبا ی رو هه 
ار دک شده در آکهی روزناهه میرود و وه ۱۳۳۹ 
۳۳ ک‌ ی ی 9 ۰ ی ۳ 
,9 1 1 ۱ 1 
تس ۷ ت و جود نیارد جستجو آدادد هی باب 
1 ۱ ۱ ۹ ۹ ِ ۰ ۰ ش‌ 
هنز ی ۱۷سیه» خاطر ات هادر تو هرس ر؟ می‌تو سل حادر شوه ار رهان چناد 
عنو ان پر ستار در بیبمارستان کار می کرده حصسحیت هی تند. در مجاس دوره هید بی‌سا لهندان 
۱ + اف ۳ ۰ ی ۱ 1 
۳ به ماد شنبنن بات‌امعحه قدیمی دد دون هشود و به اطاق جود مب ود ۱ 
ت ۰ ‌‌ ت ‌‌ ‌ ‌- ‌ _ آس ‌ِ" 0 ۹ 
سچ هجو ای ."۵ متو جد مشود له عسهای جوانی مادر درا لبو م ۱ 5 ۲ این ر4 اد, ۲۱۱۱۱۷ 
هو ابهبای لوا ۹ ۳ و وی تفا ما 
فیاه فا فف باق 2۳۸8 
۲ بر ابا بسا 
ارگران ‏ وراج او و تا: انوا نو !۱ بر رف نو ما : ارپا مرتلور) ۱ 
ر لوگی ۵ سار ق ۰ انا 1 مارا با گوه و واه ار و و ۱ 
رز کار توب نامه‌های ده را بافهده دای ولا ۱ 3 کرای‌ها زندگي بر 

«باکوب» ماهر دنبالی است که او آیلیی پوس ۱ را بای وپراق 
مان دا ۱ 


۱ .و در گلار «پا گوس هر معسز داي ۵ نفار او ممگن می‌ناد. ار 
با لهام | ا(۱ ۱ ۱۳ 1۳ ۱ ز ییا آی‌قاقی و ای اغسورشی سل زندگی هگن 

ار ار داد‌های اچلماعی خابیل | ند را سوم کر ده استت « بو لایگا ‏ بد امد بر پیلن. ۳۱ 
د لی) دهخده را لر له هی کنده و «پا گوس با جرب ها ی پر از اسگناس بهییپال | 
هید یال ۱ ي السو طتو ال سید نا که ۸ با توب ۷ سیگ » شو در نس 
اند لا اي #بار ۱ ارم را ۵« الا پل عفر ی ۱ #هر ال اسر هی گرد رای «سولان: 
بای زندگی درخنان و پرهیچانی درسر دار «پاگوب) با 13 ۱3۳ 
رسی شاد و ۱ وسدای «بولالگا» در ار دو ی 9 لیی‌ها بهپا پان هی نو تسیا نِ و 
۴ کار گردان : یلس مالمروس 

۱ سر تهیه کننده : استین هردل 

انمارك ۱ فیلمنامه. : بلس مالمرروس وفردربك کر ابر 

3 فیلمبردار : دیرلك بروئل » مورتن بروس » مورتن آرنفرد 

موسیقی‌متن : گونارمولر پدرسن 

۱ بازیگران : اوله‌ارهاردس» مت ماری‌هده میکل‌هد کارن مار گرت‌نایبو رگ» شار لوت وپنتر. 
1 رنگی - ۳۵ میلیمتری - ۵۰ دقیقه 

ور هم سله از زیدگی بك جوان را نرسیم می‌کند . در آغاز قهرمان فیلم «اوله» را 
سن ۵ سالگی مي‌ببنيم » درحالیکه يك کودك کمی بز رگتر از او نخستین مسائل جنسی را 
1 برایش و نت ی کند . بعد رابطه «اوله» نوجوان را با دوست دخترش «ماریان» مشاه 
3 می‌کنيم وسر انجام شاهد ماجراهای او درسن ۲۳ کی همراه باثك دوست و دودختر هستیم. 


1 
«پسران» شرحی اه از رابطه جوانان با مسئله حسیت و مشکلانی که قراردادهای 


۴ حتماعی بوجود می|ورند . 

سس تا ۳ ‌ 
9 ۲ 1 
۳ ۳۳ 1 


ار کی | بچبتگاق | ۰۹ 


اوه او ا 

هار و کی‌ر ادو 99 ۱ 
۱ , ۱ ی ۱ 3 

فنمنامه لو ر بو او سا۵ا؛ شینبا شب ۷ کین | بجبار ِ 


فلیم فا کرو شی‌هاسه گاو | 9 


که بو جی‌او لو 


خاندان ابو کامی 


مبگ9 ژا کا مین مبگی‌سا لو مبدسو گو گوسابو تروهیگر ار 


پر | کو جی‌ابشبز ۲۱ 
نا کئوچیلی ۰ 
نگی - ۳۵ میلیی‌ثر ی ۰ ۱۷ دفب:4 : 
اهی‌ابئو کامی » ساحب بزر گربن سر کت‌های‌داروسازی ژاپن در سن ۸۱ سالگی در گذطلهاستر اراب | 
یا نو ر تتطلار شنیدن و سبت نامه از ز بان «فرٍ ر ودا له » و کیل «اپنو کامی» سای ولی+سوگه‌گیرا پکی 
وه‌های «ابنوگامی» حاضر نیست و یکی از شرابط وصیت‌نامه ات وه ۱۳ 


م ضز الاو شود, 


چندی بمد «مانس و کو» یکی از دخثران «اینوکامی» همراه پسرش «سوکه‌کیو ۲ ٩ه‏ ور 7 ۱۳۶۲ 
بوشانده - بدلیل اینکه سوختگی‌های شدید چهره‌اش راگریه کات ۱ ۳۳ می‌آیدوآن ب | 
وسیت‌نامه خوانده می‌شود. «ساهی‌ایئو کامی» تمام اموالش را به «ثامایا» نوه «لونوی ٩۷‏ دوس 
دائمی «ایئو کامی » - بخشیده است بشرط‌آنکه ظرف سهماه بکی‌از نوه‌های «ابو کامی* 
«سو که‌تا که». با «سو که‌نومو» - ازدواج کند, در غیر ایصورث شمام دارالی بین سا 
«شیزوما» تنها فرزند «آتوئوما» که زمانی در کارخانه «ابنو کامی » کار می کر ده داز 
بوده تیم خواهد شد, 

از آن پس یاث سلسله قتل صورث میکسد و کارا گاه « کیندا تبچی » با پیگیری 
اصلی را می‌باید که ظاه را «سو که کبو اسث ۰ 


روت این‌ام رکارآ گاه کیندائیچی را فان نمی کند وبه تحفیقانش 0 
#سو کی و » قصد حبایث از او را دارد» آاشکار می سازد, 

7 
1 
۹ فلیناه نبلس هالد نگ ۲ لسن 

( فیلم در باره هی‌برت و ئکئور ) 

کار گر ان ۰ بنج آبر اهاسسن 
‌ متراب , ورن داثر 

1 اقاقس/ ء 
ر ابر اهامسن » ام ۷ ار و , 
فیلمبردار . : جك چ رچیل ۳ 
موسیقی مشش : د وگ رابلی 
ران ۱ هانس کلینگا ۲ جان کار سون ۸ مو نا سابایبنز ادقی آگسر گف 
رنگی ۵ سار ی - ۵ دفثه 
هی‌برث ۷ و «لکتور ۷ درزندان با هم آشنا می‌شو ند , تنها و جه مشار اد آندو غلاقه شان بة زد گ واه 


یز 
ار غ قیده نند‌های اعشماغی است , «ثلکتور » با «هی تبرت ۷ ار بر آذرش که ۳ یکا , فنه وودند؟ حقرقناً 
۲ / / ق ۳۱ فا ون » ۷ هیال زرا رن 0 کر ور ۳۳ و ۳۳۶ 
دار د , صحبت می کند , ولی سر توشت آلدو بعد اررهائی اززندان چگونه خواهد بوه ؟ آلها که مزابای 


حتماعی‌شان را ازدسث داده‌اند قادر نخواهند بوه ازراه‌های قائونی زندگی‌شان را بگذرانند . ازاین‌نظر آندو 
تصمیم می گیر ند به کالسکه پست دستبرد بزنند به امید اپنکه با پولی که بدست می‌آور ند به آمریکا مهاجرت کنند 
وزندگی نوئی را آغاز کنند. ولی‌دستبرد مطابق‌نفشه آنها پیش نمی‌رود و «نکتور » و «هی‌برت » و عحشث می گنثاه 
وراننده کالسکه وپك مسافررا به قثل می‌رسانند . دررسراسر کشور پلیس در جستجوی دو راهزن قدیمی که بصورت 
جانیان خطرناکی درآمده‌اند هستند . «تکتور» و «هی‌برث» گاهی امیدوار به رسیدن بهآمریگا و گاه مایوس 
و دلسرد احساس می کنند که بیش‌ازپیش به کم هم نیاز دارئد . سرانجام آندو درایستگاه رادآهن استگهام 
دستگیر می‌شوند وطی مدتی که درزندان درانتظار ثعیین سرنوشنشان می‌گنرانده » درتگنور تحول روعی 
ومذهبی عمیقی پدیدار می‌گرده . آندو محکوم به اعدام می‌شونه وبرای آنکه مجازات آنها درس غبرت و بی 
برای سایرین باشد ؛ تصمیم گرفته می‌شود که هريك ازآنها درنقطه بخصوصی از گشور اغدام ند : 

کلو دمیلر 
م مور س‌بر نار اوبر ثبو کره 
کلو دمیلر» لو لذبر و 


: آلن‌ژوه‌ی 
ژرارد باردبو » و مبو » کلود پیلو » ژاك دنی .۰. 


لی - ۳۵ میلیمتری - ۱۷ ۰ دفدثله 


«داو دد» در کد از شهر ستانها حسابداز يك کار خانه ات 


گ 


اجاره کرده و هی زندگی 1 ۰ 


ن در طته تحتانی «داو بد» 


ابد. 
ز نظر همسایگان» داوید تمام تعطیلات 1 ر هفته را بر با 
آسایشگاه سالمندان بستری سای ۳5 راند.حتیتت اینست که والدین 
او زهای اخ ر هفته را در ویلائی که در دل جتگل اجاره 
| راسته ۳ با ایتحال « لد 
وهرگز خانه‌ای راکه 


0۳ 

ز صبح می بیند که «داوید» جعبه‌نامه‌هایش را باژ 


ثیر » هوس ر مرد دیگری است و در 1۶ 
«داو ید »4 ۳ رای او ۳ رام کرده قیقد 2 ۳ 

تی ن ‏ س ت ک ‏ ق ات کف کت تن ای ی 

فرلن ۱ ۲ ۲ 
ادو ار ۵ کلو سیسکی 
موسیعی مش ؛ وسیحج کبلار 


فش شهار یو ثر ار لسکی؛ ژ ببنیو ز ابسو بکز ؛ تر سئن بال» مالو ر س دمو جو وسکی 
ر ن ۳۵ ۳ 
ز بان‌شناسی» دانشجوبان با مسائل نازه‌ای در مجیط دانشگاه روبر ومیشو ند 
| وا سمی مپکند بین داشجوبان و اسنادان رابظله و تفاهم ایعاه کند. ولی بسز ودی 
همه در ارتباط با بکدبگر چهر» وافعی خوه را پنهان میدارند و گاه دروغ گفتن برایشان 


۱ باابنهال. «بار وسلا» از نلاش باز نمی‌اسند و همجنان سمی میند ی‌تفاونی وظاهرسازی 
اشگاهی را از میان بردارد .ولی یکی از همکارانش بنام «یاکوب» که فص به بیفتر ی دارد 
, تسمیمش منصرف میسازد. بزودی هنگام توزیيم جوایز فر‌امیرسد. رئیس داشگاه مضاور فر سفی 
شر کت میکئك, هگا بر گزاری مراسم حادثه‌ای بوقوع می‌پیوندد که منجر بد‌خالث پلیس می‌شود . این حادفه 
باعث می‌شود بی‌ثفاونی روشنفکران ازبین برود وجنب‌وجوشی درمحیط دانشگاه بوجوه آید . «پاروسلا» 
دوباره فکر اولیه‌اش دنبس‌ال می‌کند و دربحثی که بین او و «یاکوب» درمی‌گیره «پاروسلا» او را بقصف 

. میز ند... بعد از مدتی «یاکوب» بخود می‌آپدو می‌فهمد تمام این در گیربه) در واقع استتاری‌بر تهاتی 


وشکست او بوده است » چون او يك بازنده روحی بیش نبست . 


ار ۳ ار ۳ ۱ 
وباله گث فبایم ( لو ذاپست) 

/ , 4 
الب و ر و شا بو ز فش با( گر ار ای 


بالزش لب 

کیبور کی گو وا 

ماربنا و لادی؛ لبلی مولوری؛ مبگلوش ولای بات 
رنگی تب ۳۵ فبلی مثر ی س 46 دفباله 


به نسوی از زندگی زناشولی‌شان سر خوره:ا ۷ 


ز .کی کنند, «ماری» زندگی طاهرا خوبی داشته است, : 


به پا عامو ر ‏ ۱ مر ون از کدور ار و قا, دخ عل "1 


مادرش در گاررهای خاله به‌او کماگ می کلد, «عار ی ۷ 
ب4 ۳ 


.. گرفه است. زن دیگر «جولی» ااست که قوفرش ۱ 
به‌دام *ژوژی» دارد و اي س‌از مباچراث معنه 
کار گر اقامت هي گز بند, پس از مدلی شوهرش به 

«رپابان سراوشت میچپلف ازهرمانان قهلم 


امسانف به نقفی‌های فر خی "فار زندگی رضاپتث 


۸1» 

کار گردان : پیتر شاز 

پرجاشبه چ نتم ۲ ۳ ِ 
۱ نهیه : هنگروفیلم 

8 ارستان فبلمنامه : بیتر شاز 


فیلمبردار ‏ : لایو شکولتای 

موسیقی متن : گابور پرمسر » گیو رگی و وکان 

7 ران : فرئك کالای » گوئیلا بودر وگی » تاماش آندور » نورا تابوری 
رنگی - ۳ میلیمتری - ۱۰۵ دقیقه 


دب ِ 

«ایشتوان ایویچ» که سال‌های جوانی را پشت سرگذارده وازناراحتی قلبی رنج می‌برد تمام روزهای 
کار هفته با يك دوچرخه به کار توزیع نان مشغول است وبی‌صبرانه درانتظار رسیدن روز شنبه ساعات وروزها 
را می‌شمارد . هرشنبه او لباس تیره‌ای می‌پوشد و با قطار به شهری کوچك می‌رود که بعدازظهر یکشنبه مسابقات 
فوتبال محلی را داوری کند . آخرین هفتد فصل فوتبال فرارسیده است ودراین هفته بخصوص بنظر می‌رسد که 
حوادث غیرمنتظره‌ای درانتظار «ایشتوان ایویچ» است . یکی ازخط نگهدارها عوض شده وبجای او چارلی که 
با شوخی‌هایش «ایشتوان» را ناراحت ودستیاچه می کند گمارده شده است . درهمین هفته «ایشتوان» با زنی 
آشنا می‌شود واین آشنائی تأثیرزیادی درروحیه او می‌گذارد . او برخلاف گذشته دیگر گوشه‌گیر وتودار نیست. 
می‌رقصد , دعوا می‌کند ود رگیرحوادث خنده‌آوری می‌گردد . وحتی وقتی بعدازمسابقه طرفداران تیم بازنده 
بقصد کتک زدن بطرف او حمله می‌برند » ایشتوان خوشرونی‌اش را ازدست نمی‌دهد. 

او همراه دوخط نگهدارش به دیدن زنی که شب قبل با او رقصیده بود می‌رود وضمن پختن نان برای 
زن مزبور شرح می‌دهد که چطور برای نجات جان دو کودك به میل خود همراه آنان به بازداشتگاه آشوویتس 
رفته بود . بعدازظهر یکشنبه زیباثی است و زن از «ایشتوان» دعوت می‌کند نزد او بماند . ایشتوان مردد است. 
او با زن خداحافظی می‌کند با این وعده که نزد او برگردد . دوستانش اورا متهم به بزدلی می‌کنند و او برای 
رفع این اتهام به آپارتمان زن برمی‌گردد . اما دیگر دیر شده است زیرا که زن میهمان دیکری‌را پذیر فته است. 

۱ آاالار زر 
۳ 2 ا۸ ل از ۱ ار 
کد قیقر ۷ 

ن‌روتشبلد» آن‌لیز انگسناد. کار گروهان» گر رین کار نارود آرن‌لندل 
ردهی سب ۳۵ بیلیه‌تری سب هب۵ دقیقله 

طلیلات ناستان را در روستا می‌گذراند. طلی چدد هفننه برعحادنه او دوه 

می کذارد مب دوره‌ای که علی آن پاد‌جو ان هنوز هرد اشنم ولي 

ِ امیال نازه‌ای در او بیدار شده است و او هم جه شود که و استه‌ها ی 

ت نیافتنمی. روپاهای او پپششر در الراف « کالرین» دور هي‌زند س محاری 

گه حله نانگی رسیده» احساسات «پپثر» را دراد می‌کنند و 1 ۳ حنل باد کوداد 
هار سی کند. در روستا تردپکترین دوست «پیتر» چوانگی پدلام «جو» است که شهت۳ ی . 
هی دوستی آنها را به مخاطره می‌افگند. «گرد» خواهر «جو» شتا ۱ ۱ ۶ ۱ 
با هنر بوسیدن آشنا هی‌سازد. این همه البته باپد ازنظر جر گساد‌ها پوشیده باند» ‏ 32 

فتاری را نه درك می‌کنند و نه قابل تحمل می‌دالند ۳9 

: رضا بهی 

مو لای بدری 

:+ رضا هی 

, لو و ان دوساند 

: سوو ۳ 7 
۱ : لار بی‌دو قمی» مود دور سی» هاباشی» احد اسئو 


رنگی - ۳۵ میلی‌متری س ۱۰۰ دقیقه 


آفتاب کفتار داستان يك دهکده ماهیگیری در شمال ۱ 

تبدیل می‌شود, ۳ و اقتصاد دهکده براساس 
اد یار وفتی که یاک ور وه از سرمایه گذاران [ ۱ 
3 د می‌شو ند, آنها با كمك دولت و يك ملاك محلی م 
مرک 2۳ را آغاز می‌کنند. اما وجود ابن مر کر روال ‏ 
اهیگیر از رونق می‌افند و ماهیگیران ناگزبر به کار در 


ما الپب‌فسر کی 


زار قدیمی دهکده از بین می‌رود و بجای آن فروشکا 
ارهای ساختمانی مر کر جلب سیاحان به پایان می‌رسد» 
بسون کار می‌مانند. اکنون همه فعالیت‌های دهکده در ۱ 
سیاحان دور می‌زند. «حاج ابراهیم» به‌عنوان رئیس . 

و همچنین مسئولیت ترویج هنرهای نستی منت ۱ 3 
هدتی مقأومت» دکان خود برا به فروشگاه کارت پستاا ‌ 
۳ 8 تنها ۳ يف تیک 


علبه «حاج ابر 

بهز مین می‌خو رد و بك بر 


۳ 


همان لعطه فکر حالبی ۱ 
دیگر را ازدرخحت میال90 ٩‏ 
٩ : ۱ ۱‏ ۷ 
دیگران از ابن فکر بسچال * 
9 
ری را ازدرخت بهرمی ۲ 


ار ۳ 
لیر و 

5 اسشعبت ٩‏ تا 
با 
9 ر بحاردر نان 
۷ 
اي هو 1 دس یام ۲ رز ای هک بیء كک‌و ده جوی‌هر و لی» 


بحران ۰ 
که د. لسلی»؛ جبا کار دس 
۶ 
۷ م دف. 4 
رنگ مبلیمتر ی - ۵۱ د ۱ ۹ 
ان ه‌ خانهمت ولگ بیدا کرد 
۱ فِ 2 بلساز و - : 
۱ 3 نه کانا. کار 
و نار قطعات یبد کی دز نیو ‌ 
ى‌ ۱ 
تصو خیانت رد 
که 
می رود 5 
بو رس ک 
۲ 
خو اه که به 
امه ۳ 
‌ ِ بهسیسف لو 
۳ 5 ۳ مت 
1 ۳ 
1 , دی 
4 ‌ ۰ 
۰ ۱ 
۱ گ می‌دهمدو لی 
5 مک ديد 9 
۳ ته‌های « ز ام ئیه کاسل برمی کردد 
ت 
۱ ۱ رز 4 هد.. زن‌وشوهر درانتظار 
ی 2 
9 د گر ۰ ر سر گیرند ولی همه‌چیز برعلیه 
۳ ۲ ی 4 ۳ 9 ۰ 
آنهاست از حمله ائوانی‌شان در درد روحیه بخذیحر فیلم با اخرین‌نامه ن 
بان می‌باین. و ما عیجوة نم فهسیم که سراتحام کار لن و باربارا به‌کجا 

ایالات متحده آمریکا 0 
بای وتیتراژ 
کا رگردان : ساول‌باس 
تهیه‌کننده : سائولبلی. ر 
رنگی - ۱۱ میلیمتری - ۳۳ دفیته 
کارهای«سائول‌باس» زمینه‌های گسترده‌ای ا زکارهای طراحی 
را در برمی‌گیرد» از تهیه طرح عناوین و نوشته‌های فیلم‌های بلند, 
ماركها و علائم تجاری شرکت‌های بز رک گرفته تا ساختن‌فیل‌در باره 
دریافت‌های حسی وجریان خلاقیت» طراحی وهنر انتقال پیام. در این 
فیلم او موضوعات مورد علاقه‌اش راباتوجه‌اش به سینمادرهم‌میآمیزد 
و گزیده‌ای از طرح‌هائی را که برای عناوین فیلم‌ها ساخته» ارائه 
۳ از جمله طرح‌عناوین فیلم‌های «داستان وست‌ساید», (مرد. 
بازو طلائی» و غیره. ۱ 


ایالات متحده امریکا : 

: ولادیمیر بیرانك 
: ز. هابدوا» ی. استرا کون 
: بیتر اسکومال 

رنگی ۳۵ میلیمتری 4 دقیقه 

کارگردان : لبزی کورفیکسن 
لبزی کورفیکسن 
ِ لبزی کورفیکسن 
ولمبردار   :‏ ذابت‌بو رگنسن 
ان : استاین‌هگر آنیتازوبل» ابوااسکانستروم» لبزوب. 
- ۱۱ میلی‌متری - +۲ دفیت4 
فیلمی است درباره «زندان آزادی» و يك توصیف شاعراثه 
ز حالات و احساسات مختلف : اشتیاق» تنهانی» مر گ» عشق» 


مر 


5 


ی 


8 : سام نیل 
#مبرداران: ‏ لینتون دیگل,» بالی‌وانسون, سام گرا 
یتی‌متن : آل نگالبریث» دیوفرپزر 
آزیگران : آرتور کلاپ» لین کلاپ» هوپاابروین» ج 
کاری بينگهام» مابكر اس؛ راندی وبمن 
۰ میلی‌متری - ۱٩‏ دقیثه 
ب تیم از اسکی‌بازان به زلالدو ۲ 
یجان‌انگیزی از این ورزش دا ٩‏ ۶ 

۵ 
ی خی اس ر 
۵ لیم پم ذفله 
1 .مس مس 
۴ 2 
-ت ۳ قسسصیم ر‌ 
2 ۹ 
ره فش ء 43 فضا 
۶ پر صرای 
1 - 
۳ ء 
یطظاشم ‏ له دل‌بسیه 
) 
مِ 
3 
۲ سم ِ 
۳ 0 
اس ۲ 
2 و 
۳ ۳ نه در حال بالارفتن 
ِ مس : 
عم خاص قصد اشکار 
ً‌ِ 
۳ زحمت 5 و 
۹۹۹0 چچ0٩چ٩چ٩۹(چظ٩چظچ٩چ(چ۹۸چ۹۹٩ ٩‏ ۸۹ج ٩‏ چة۸٩چ۸۸چ۰۸چ٩9(۱9۱۰۱(ظ(بآآچظهچ«چظچظچى۰ظ«ظ_۹«۹«_۰پ‏ تپ تب ۰۰ 
ما تم 
۲ 
گ مس 9 شیر ۲ 
هن سود تو_آنسمستی لیم کر ا کوی 
مر اف 2۳ 3 بر 
تو؟ قو تو فورسدطاء بر ری گو سما 
۰ 
سبر یز مار 2 در زا 
۰ 
2 مار کته طلیصتسکر 
و سس 
قیبگیر . س ۳۵ مسملی .هت کی - " دفرت4 
11 ج تم 
ار * يب تن حا نی یر ز مسافرین ر؟ جلوی‌خطاص. 
لن. که یکتیکر را 1 
َو ده هی سار کل نسان‌های ححو لی نه ین ر | از خبو 
۳ ر 
: و 6 
1 سشت. ۲ نا هي سرد می شور کوش 


فلمبردار : قرگباپ 
ساه وسفید ۳ میلی‌متری - 9۸ دقیته 

در تمام دنیا حستحوی انسان‌های تنها برای همعیحبت‌شکلان 
معسدی ‏ همراء دارد. در اپن قیلم با يكك باشگاه ویزژء سالمندان‌در 
سحایرمتان اغبا می گرکيم که اعضای آن من !یتکه از مصاحبت‌هم 
بر خوردار هستنده در رقع مشکلات زندگی‌بکد‌یگر رایاری‌می‌دهند,: 13 
8 - ۳۵ میلیتری - ۱۰ دقیقه 


احشباعی مو 
نکر به‌خواب پناه مي‌برد , اما خوب‌های 


و زاله پر از مشکلات و کر فتاری‌های مر او ان 
ضیاً کابو س‌های شبانه وا دار ۵ ۰ 

1۳8۹ 


سیذها پازآمونت 


تکر ار مسانقه 
چهارشنبه ۲۵ آبان 
۳ ۳/۸ ‌ 


دوه مس آبان ۶ زو ۱۸ ۱۳ ی 
و اس ت ۳ : آلکالد ۶ 
کارگر ی کورفیکنن (دانمارگ) کا رگردان : ندر مارکز 
0 ولادیمیر ژوتربشا (ی وگلاو 
ک 7 
کا گردان بیترشاز (مجارستان) 5 

لو دو باك 
چالش 
کا رگردان : اکهارد مونگ کا رگردان برژی کالینا (له- 
(حمهوری فبرال آلمان) 
خوابهای گلگون گزارش ۱ 
کار گردان + دوشان هاناك (چکسلواکی) کار گردان : عباس کیارستمی 
یفر با اسکی همه دربك روز 
کار گر دان ؛ سام نیل (ژلاند نو) کار گردان: بان‌لنیکا (جمهوا 
در آرژوی آمریکا خورشید کنتارها 
کار گردان : کریستر آبراهامسن (سوئد) _ کار گردان : رید هابهی 
باس و تبتراژ دبو را 
کا رگردان : سائول باس سس : پل یت . 
(ابالات متحده آمریکا) درخت آرزو 
تابستانی که بانزدمساله شدم کارگردان : چنگیز ا: 
کار کردان : کنوت آندرسن(نروژ) (اتحاد جداهیر * 
کلوب آنم‌های تنها 


کا رگردان : لیویا کیارماتی (مجارستان) 
باو بگوئید که دوستش دارم 
کارگردان : کلود میلر (قرانسه) 
پیام‌بر 

کا ردان : ین رای را 
دوران جوانمردی ۳ 
کارگردان : ادواره زاهاریر ‏ ( 
مناظر درتمبر ۱ 
کارکردان : مایکل ریوز سسینما ۵ تامو ژیلی 


جشنو ار ه جشنو ار ه‌ها 


عر وج 
کار کردان ؛ لاررساءپیتکو 
(اتساد ماهر شرروی) 


۳ 


وفت باوغ 3 
کار گردان : سهر اپ شهید ئالث 
(جمهوری فدرال آلبان)  .‏ 


در ر آه افنخار 


( زولدان فابری کار گردان : هال آقبی ۱ 
(ابالاث متعده آمریگا) ‏ 


۱ رولاند کاپن 


کار گردان : مائوئل کرتبرز آراگون 
( اسپانها) 


چرا سم را يکشيم 1 
کارگردای : زا 
(کاناد) ٍ 
۲  " " " _طظ‎ 


بو تردان : لارسا شتکو 


9 تهبه تننده 4 استودیو مسغبلم 
شاه ت 


: بوری کله‌پیکوف. ل. شپیتکو (براساس داستان «واسیل بیکوف») 
ر. :ولادسیر چوخنوف 


: بوریس پلوتنیکوف, ولادیمیر گوستیاخین» آناتولی سولونیتسین . 
۵ 4 سعیك ت. ۳۵ سلبه‌تری ب +۱۰ دقبقه 


________حح 

۱ ۱ ‌ + 31 3 ۳ ۳ 0 3 نکن : که 

فُر ما نده با گروه از پارتیزان‌ها دونن از افرادش را به فروهای نزدياك می‌فر 2 
آنوقه تهیه کنند . این ماموریت خیلی مشکل‌تر و پیچیدر لد رب ۰ 3 
توت 0 وه جر 3 ۳ ی هد 
و صورت آزمایشی از قدرت و طرفت (9 ۶ برای دی اتباني که لت ۰ ۳ فِ ]۷ 

5 کی افتاده‌اند» بیدا می‌کند. در پایان این سفر «تنیکوف» یکی از دوپارا 
و هد ۹ ‌ + ر یره 
با بدنی به م اتب شعیف‌تر از دوستش «ویباك»» ظرفیت پذیرش شهادت 


ای 

یف 


ک؛ 
که 


سب 

کار گردان : مائوئل گوتبرز اراگون 

تهیه کننده . : خوزه لوئیس برائو 

را ۱ مانوئل کو تبرز آراگون» حوز » لوئیس بر ائو 

فل کل : ماگی تورو ثلا 

۳ ۳ خوزه نتو 

0 : خوزه لوئیس آلوسو » ماربا لوئبزا پونته » آنجلا مولیا, 
۵ میلیءتری - ۸۲ دققه 


کثافت سباه 

ابن فیلم فعا لیر 9 فروریست دست راستی است. آنها بديك مفازه کار 

حمله می‌بر ند» شیشه‌های آن زا می‌شکنند و سرانجام يك بمب دران منفجر می‌کند. مرمع 

این و۳ زنی است که نگهبانی ازيك آزمایشگاه زابه‌عهده دار رد و افراد کروه را پنه م ۳ 

شخصیت عمده فیلم جوان موطارم. ٩‏ ساله‌ای است که , ۱۳ تِ كت 
باشد و به‌اصطلاح يلم رد شود. او به‌همان کتارن روشی که قبلا دارو دسته‌اش 

دودند» س مزت و سپس از ۳ رستوران بود آشنا 

زن به‌خانه‌اش می‌زود و کاهای را درجهت |بحاد يث رابطه افتاشی ۱ 
ِ ۰ 1 

ح <-...اأاثأ9ّْ ا اس ۱ ۳۳ 

کار گردان : مرزاكآل و آش 

هار قبلمنامه : هر زاكرآل و آش 

۱ فبلمبردار . : اسمعیل لخد رنه 

بازیگران : بوآلم‌بنامی» فریداگنانش» عزبزدگا» عبدالتّادرشائو 


ر‌ِ نکی ب- ۳۵ میل‌متری 

۰ " 1 ۰ عح. 
1 ۰ » ۳ ۰ ‌ 9 ت_- 1 
عمر » در اد ره مبارژه ۲ قاچاق کار مک و ببشتر ای در مبارژه یا فر وشند دان 
۷ ازا ۰ اه ۱ 2 ار و 4 
حواهر وطلا در بازار سیاه متمر کز است. وی علاقه فراوانی به موستی دارد حتت وا 


ب‌ گ 0 ۳۹ 
ماصوت او را میدزدند. فتدان ضبطصوت آرامش همیشکی وی را بر همم ند بکیازتو ات 
مو سح که من د کا قاحاة هم د دار شبطصو تی در اش قر اهم مک وداک کا نت 


۱ : و مر 2 _ ‌ > کب 7 ِ 
حسط اشله‌هم بعنو ان هد به باو مبد‌هد. همان شب وی (عمر »* ضشسبطصوت را امتحان‌مسکنده صداجع 


دجتر 6 را روی نو ار میشنود که چند جمله بیان‌میکند. صدای دختر کنجکاوی وی‌زادر می‌انکگد د. 


ار تا اف رن 


و بعل بدو ستش تلفن میکند تا درباره این دختر اطلاعاتی ددست او ۵ و... 


ز 2 زد 
۱ سهر اب شهید ثالث 
ی ام ات فد کار ۱۳ 
1 ِ : سصور نزدی مس 
9 و( ابو امانهار ت» اینکه‌ب‌و 
ن ۱ 
رابرت دبتل 


دق 4 
۱ ۰ ۳۵ سلستری ,۹ شود 


رگ» زبمن‌دورق, 

ثهرمان فیلم مرد سی‌ساله‌ای است که در يك فروشگاه بزرگی کارمی کند. او 

‌ بین خائه و رستورانو يك فروشگاه برایش اتفاق می‌افه 

خاطراتش بادد‌اش» و 

قدرت او برای ایجاد رابطه با گاه‌به کاه مادرش به دیدن 

هی زایطد من ام خی ختك ورس ات و ۱۳ ۲ 
3 را پموست+دن اقتطای خو 3 ترش است‌که هیی‌وقت پیدایش نمر ۵ ۳ 

را با او قطع کند. 


دیکران مسدر ۰ ۱۳۱ 
تسس سس ۱3 
لد تک مب تسه 


دان : سهر اب هید ثالث 

۱ ۱ لمینامه : سهر اب شهید ثالث, هلگاهوزر 

رگا ۸۳ ر امین و لالی 

ن : اواءانهارت, مابك‌هینگ, اوالیبسا؛ چارلزهانس‌و وگث 
سباه‌و سفید -- ۳۵ میلیمئری - ۱۰۱ دفرثه 

و فا بلو ۷ معا لعه‌ای است در تحولاث روانی پسری که تنهابا مادری که‌بیشتر شب‌ها 


هی رود زد کی ی نله او که در آرزوی داشتن باك دوچرخه است» خربدهای زن 


و چگ ۰ 
بنائی را که در هسایگی آنها زند کی م یکند» انجام می‌دهد و گاهی مختصری از پول پیرت . 
۱ ۰ ۰ #3 
۱ سب هی رز د, در مدر سه او با یی رابطه لزدیاتی ندارد» چرا که همه به او بهعنوان یگ 1 
دزد مظنون هسئند. سر ائجام وقتی پسرلك متوجه می شود مادرش يك روسپی است» رابطه 


1 
و هي قطم می‌شود. 


آل دابان گبنون لو یر ابر سس ارول تبن؛ ال‌سیمون: ۵ 
وودی آلن» دابان کبتو دق ۶زا 


تیا 
رنگی ‏ ۳۵ میلیشری سب ٩۳‏ 


رس سس سس سس سس ی و 7۳۳ سس ۲ 
۱ ۲ ملق است کا اس 1 و با ار دواع در بو این تلسها زیم 


۳ ۱۹۳ 
ها : هر اه به د وال قطان هی رازم مین ام 


۱ ۱ ا دنز فح وق ای دور ان تلود نی چا پا راب ۳ مور 


۳ آریی) ‌!» 


ش 
مال» دغترر زیبالی که وضعیث درا ۱۳۱۳ داره آها ميبازن ۱3 
1 کی را آغار هی‌کللده «الیی! آلی با وادار میگ و 
۱ وا شال هر اجود ۹ و نب 
ای وارذ شدن به حرله خوالدداگی پنبیبافی هی کانهه «آلی۱ کار تخمیل تببلان 
‌ ۱ 1 ۳ ۳ جدبت دلبال می گنه کمسصسادت «الیی) نبا ار انم 

4 9 و آلی «آدوی» را اه دی کنده پس‌ال علالی آندو را بان را ۱ 


و۱۸یوی» الی دا با خود به طالمه و۵ می‌برد:. در اما +وهما آیی « تولی‌لیسی) سای ول 
ای صدای «آلی» را مرت ۰ ۱۳۳ 


متا 
۲ ‌ 


۱ که وبراق درفع شلات بوالی‌اش با 


حالبوود «آلی» و «آلوی 4 اپرب 
ابهله‌شارن درگ ‌ ای «پچحد ام لت بعش لچست وهوافشت هيي گلبلن از ۳ دا شولنم را 
. می‌کند. پات سال پمد «آلی» و «الوی) یک بر 


دوسنان غخوبی سنللد, 


ود و هدالی با «لست ۷ زندگ 


‌‌ 


و متوجه هی‌شه لد که هل ۱ 

. ۱۱ 


دت 
یت نان + رابرت .وف هارولدلفتل 
بوابی ۱ ۷ ۹ رابرت گرچل (براساس اتوبیو گرافی *وودی گوتری») 
و ن» اساس موسیقی «وودی گوتری») 
بقی متن : للونارد روزمن (براساس موس 


ِ دیوید کار ادین» رانی کاکس» ملیندا دبلون» گیل استر بکلنر, دال زر 
گ ۳۵ سلیستر ی تب ۱۸۸ دصته 

ر راء افتخار» چهار سال از زندکی «وودی کوتری» خواننده و سرایند, بو 

هزار آواز محلی را دنبال می‌کند. قیلم «هالاشبی» می کوشد برخی از تناقضات شخ 
۱ اشکار سازد و ررشه‌های واییتکگ( عمیق و دالمی او را به‌مر دم آمریکا کیز 

* ثوری» سعری بود طولانی در پهنه سرزمینی که او جنبه‌ها و مظاهر منز 
کرد و در قالب آوازهالی که انمکاس رنج و اندوه و خشم و امید مردم بور 
نجاند. از بك‌نظر «در راه افتخار» داستان مردی است که آز طریق برخوردهای مختانموق 


ر دد به‌شخصبت خود شکل بدهد وازنوانائی‌های خود اهر یبد . ار در دان جان جی. آوبلدسن 
ی هبه کنند ان : ايروین ویتکلن رابرت شارتوی 


8 ات ام 
مق فررار د سل کو تب 
ت هه سس ما - 


1 : سیلوستر استا لو نه. تالباشا برت‌بانگ» و رجس مردلت. 
یی - ۳۵ مبلی‌متری - ۱۱۵ دفبقله 


3 


کار گردان : رابرث آلشمن 

نهبه کننده : رابرت آلنون 

فیلمنامه . : رابرت آلتمن 

فیلمبردار ‏ ؛ چك راثر 

آهنگارژ ۱ جر الدباژ بی 

باریگران . : شلی‌دووال» سسی‌اسپاسك» جنیسدول ( 
رنگی - ۳۵ میلی‌مثر ی - ۱۳۳ دفء4 


جوانی است از تکزاس که درجستجوی  (‏ 
سالمندان مشفول به‌کارمی گردد. او با #میل ۶ 
«میلی » زندانی فر هگ سعاأ مره مصر فی است و ۲ 


,» به يك‌بار کنار بعاده حعائی که 
دار است ویکی از سرگرمی‌هایش ال از 
۳ «اد کار »۸ را به عمراء می آوره و9 
دراحت می‌شود وخودش را از بالکن آپارتمار ۶ ۳ ۱۳ 
و او تا جدد هفته بین مر که و زندکی و 


کند ولی حالا ثخصیت کامله* متفاو نی پپیدا کرده است» او 


تابند و در حالیکه «میلی» تام کرا 

از دست زدن به‌نوژاد عون‌آلوه که مر ۳ 
«ادکار» به قتل می‌رست (تنها به عست #«میلی» ۷ 
«میلی » در نقش مادر و *پینکی ۷ و *وبل ی هو 


۲ .۵ ای 1 بو الدی » 


_ 

کارمند پا دیارنهاه است, رودی زسان ری ۱ ۱۳۳ 
و در زندگی هبی آرژولی لدارد جر اینگه پسرش در امتحان ورودی وزار 
هی را بدست آورد که او سی‌سال درانلارش بوده است, «جیوانی و یوال 
ان ارزو حاشر هر گاری هست؛ الثباس و درخواست کنده پول و هد 
ود و ولی روز امتعان تیاه ای این بورژوآی گوچاث بهم میریزن 


9 
۳ 


تخانه .. 
7 


1 
4 


وب موی 


۳۹ 


تفن وروی ر.< 


۸ )6 
و :۱۵ از ۲ ۱ ۱ 
۱ ۱۱ ۴ 
رالرا او ر اف او 1 1 1 ۸۲ باه ار ۱ 
او و از ‌ ۸و )| ۰ 
بار اا از / 
0 . 
و ۷ ام 
1 هار | 3 ب4 او ۱ ۱ 
#3 بار ار ۲ 1 / و مر ۶ او اپ + لا ری 
۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۸/۵۶ فآ 
2 
۱ 4 
۲ منز سای و ز زر 
مسو س ارو تمندان اس ۱ ۱ 
1 
/ ۹ ٌ ره و ن یی م۳ یاوق دا 


ر نذار تهای او ان واریا ز 
مه مهن 


7 هر تاه وان 


متسر # 1 
1 7 


ردان : اتوره اسکو لا 
کار لو بونتی 
ر وگرو ما کاری , انوره اسکولا (باهیکا 
سئوالینو دسانتیس 

ی متن : آرماندو تروابولی 

ال سوفیالورن » مار چلو ماستر 
رنئی - ۳۵ مبلیمتر ی - ۱,۵ دقرثه 


ری مانور ریشیو کوستاز زو) 


وبانی » جانورنون » فرانسواز برد . 


ت/۳۳۳ ور 


ز هشتم ماه مه ۱۹۳۸ که هیثلر در رم به ملاقاث موسولیلی رفت تمام مردم رم به خیابان‌ها ریخنند 
قمه ر جن ۳ , در پاك ساخثمان پر سکنه تنها دونفر باقی مانده‌اند : «آنتونی‌تیا» يك همسر ومادر 
واده پر جهمیث و «گابریل » ی مرد همجنس‌طلب . آندو قبلا" بارها یکدیگررا دیده بودند ‏ ولی دراین 

بعصوص برای نخستنبار با هم صحبث مي‌کنند . «آنتونی‌تیا» دعوت «گابریل» را برای رفتن به‌آپارتمان 
فهو ه می‌پدبرد . زن متوجه می‌شودکه «گابریل» انسانی بسیار حساس وسرار ازعشق به زندگی‌است 
رمی‌یابد که «آنئونی‌تیا» زندگی ناشادی دارد . بین آندو صمیمیتی ایجاد می گردد که برای نخستین‌بار 
بریل» اشتیای تصاحب جسم يك زن را برمی‌انگیزاند و «آنتونی‌تیا» برای نخستین‌بار خودرا يكك زن 
کامل حس هی گنف : 
درپایان روز وقتی که همه به خانه برمی‌گردند » «گابریل» درآپارتمانش دومامور مخفی را درانتظار 
خویش می‌یابد , او چمدانش راکه ازپیش آماده کرده بود برمی‌دارد وهمراه آنان می‌رود . 


۳ 


ق. اکن 1 ۳ 
۱۵( بر و بز یبا 1 
5 دٍ و ند ییاد 
و ٍ بٍ و یز صبباد 
۸+ شیگت یار (4 ۱ 
پر وبر بهادر؛ مری آپپاش بهمن زرنبوی آپیاف سار 
رنگ - ۳۵ هبلیمتر ی ه ۵4۵5 دفبته 


۳ 
خانو اده انها هم که برادر اوست مدام در سفر است» دنز بر 
ی ۱ دم چه انها مباسند , غالا چمشم به پنیر , زا 
۱ 


ن درد در سر کوچه عادث میکند بنصویکه ۶۱ ۱ ۱ ۱ 


۳ ر[ِ 
۹ + ار ان در ب‌له فسبه ۱4 اهنمانی دوسنش؛ عفدبان خرن 
اسر | تا اهم هیاه رد ه د این بر و رده در هرک ۱ انچنان دوست‌دانر 
آن اعد افت» مکنن ۱۳2 ۱ 


۵ ي اوست باه بنظظ میا بد جههر دناشناسی یر یز 


در مو رد معاشرت‌های دختر وشان 


سا روز هراد تاشنا 


سس لها 4 انها می | مب و در میب 


۲ ۱۳ 1 زار ۲ امن ۷ ار 

هیلنضنا 1 ۷۱ |" 

۳ ۱ ۱ آ لطس فبلییسی ( یر ) 

ار اور اور ز ادار : آلبو نیو دا : الهز ابت والبو 
(اباز لا چا پا(۸ ۱ آلو لس نام[ 

دای ۳ ۳۵ مبلیهارق < ۸9 دفیتا 


99 


#راسهاو ر اي لوم دابا , «شالد» خدای اران است : اپن فیام برامایی افساندهای پاستالی عایاها 


۱ ۶ ۱ ۱۷۱۱6 | ۵ر وزی بارفاله گان این او ساخنه شده است 


با «»ب بورافباههگرفنار خشتیالی شدواست , کاهن قببله ریزش پاران را پیشگوئی می‌کند ؛ 


ار زاین 111 # را ا۱۱۶ ی ۳ و ای باران آهی‌بارد 
ارم فی‌شوه 1 پوشکوتی که در آوهستانه۱ رندگی مي‌کند می‌نواند باران بباراند + بعضی‌ها معتقدند 
از ناف اد گرا ذر وی ابوا+ ازفراخوالدن او اعتباع می‌ورزد , با اپنجال ریش سفیدهای فبیله معتقدند 


اب ار پیشتو بار ی خفواست درلمسن فبوله بر خلاف میلش هوراء یات گروه بٍ چستجوی پیشگو می‌رود : 
و اضر به »کار ی می‌فشود ‏ با این شرط که ازاعتهاد کاعل افراد قبیله برخوردار باشد وبچای 

وی « 9 برود رئوسص لبیل+ وهعراهانش را به سرزمین‌های ناشناخته‌ای درجستجوی آپ مقدس 

ور اهاز راو ا#رای 
مرا ۸۱ ربشگو به دسننده می‌آید وعرامم عفصلي را اچرا مي کند ولي پازهم باران نمی‌بارد : پیشگو 

کر بد له باران نا سه رود دیگر خواعد آعد وبمد دهکده را تراد مي‌کند , 

۳ رود او نسر ای ده ناخودآگاء احساس همدردي نسبث به پیشگو پیدا کرده بود ؛ بی‌هی علت آشکار 
پا ۱۳۳ درود مد می‌میرد : رس قبیله که ممتقد است پیشگو سیب مرگ پبرلد شده ؛ ههراء افرادش 
۳ ۱ #. و۲ ی ان یرود ولی پیشگر پیش‌ازرسیدن رلیس قبیله وافرادش می‌عیره + آنها جسد 
) 3 ِ- می‌اففنند نا خوسرا از شر ارواع نحص آزاد کنند ودر دم باران سپلآمائي براه مي‌افند «. 


را ول ی شا تن 


اي فحول 
نت حِ صک_ 
۳ مسب تور اور ْ 
۷۳ هه لو 23 
بر 
۳ ور ناف کتس‌فضو 2 
۳ 22 ۱ ِ_ ۳ 
نس ۹ دصکه ء و 
سک ور بر نوم ء اقب" مر ویر ء بر اسبیلس سب اسکو ۰ کاقاللنم 
۴ 1 0 سل 
۳۳9 ۳ ۲ ۳ ‌ ده 1 


1 ِ‌ 


بسانتم نیالنا بررمیی. کرتوقد اجه 


۲ ید از نا رز تیوه سم تمد 
مس نع رام « ورسدانسساتو » که زازاعت 9 عخاطر بیفاق. مار 
‌ 7 ۱ 


1 .اکن سرت سس مه نا ۷ هه س ی و کپوا انیم میاه ار ۱3۳ 
یسرب یسور موش ۵ 0 سر * عروسی یی کل . دی نون 
نویر تاک رده است وستر ترا ۱3 


ِ سره سور اس عیر ارسراسیی بای تسه ی 9 و 
چعسی ندرک موی کتند ۸, نیا موز نز عم که مگ ۱۳۳9 

۳ 3 
رسد ون حستتیی,, وی تن ور ۳ 


۳ 1 , 
#/ #اهاار ۸ و فابابار 
مر 6 :4 


۳ اب 7۸ ,"۳ زر ان په زان 
۲ ۴ ۴ ۳ 7 رم ‌ ۲ , 1 ۹ ۳ 
ال عم تاه *چی‌کوزان) 
۲ ٍ 1 4 ۷ ‌ 
, 1 و ور #زْ بر ۵ اي ار به رانا اف ف 
۵ 1 
/ / َ‌ و #4 یل ,۲ ۸ مپز ان ۸ / تور ناهام # 
بر نس 
۲ 0 و و نگ ۲ ی ۳ ی ۶ +7۸4 ود لام دیق افسته 
7 ۳ 
۳ ۲ ۳ ِ ی 0 نی و زرا ۵ 0 نز ای از توریته ل از ۸ 
۳۳ وق واه ۶ ۲ ۸ ۳ ۲ 7 
۵ "زو ۶ -۳۷۳/ ۵ ار ۱ سل را نز سفر ها هیر ایک ۸ 
‌ ۳ 1 1 ۲ م‌ 
۲ / س یی وز ۲ ای ار تساه تاره از مس رز مستتی مار 0 نی 


ار باه نیو ز از فر ای انهای از اخاز_ از فیینه, بهنیم" #ساو از و # .ییاز با 
رتیل پر فراع مر ۱٩,9۰‏ با هو سیر نان بر تساه با لام ۸ ار تیگ زربلا # 
۲ ۳ ِ ۱ ۱ 

رو ۷ را به‌عنو ان همنو از وه مرک بدا و هم از بو که بر واه ام یر ر 
یز ۷ :7 از ۸ چیه ۸ ۷ ماو ال ,شا هو مقر نان 4و وس مه 


ها و ببس ار لیس» فز سر 
ِِ ت 


تسجه و 


نها 


زن‌هاست - با همسر سابقش » با يك 
0 


: گت قورسلوند 

+ بان‌تروئل» کثورک آدنر» اسوت کرت ۱ رای دا 
۱ کریسترسوان») 
دان‌تر و ثل 


. هاکان سرثر؛ انوون لومبارد» ابوافون هانو» سوزان سح 


عم _ ها وا رق مت ۲۳۶ دقته 


3 شرح زندگی معلم میانسالی است که احساس می‌کنه ۰ ۱ 


ثری از دست می‌دحد. او بیشتر در رویاهایش زندگی میکند و 
که !هتگاز برر ی نفد ار طرف دیگر بخش مهمی از ر 
ملم نقاشی وبالاری با يک ناژ 
د واقمیت بیره و پا وویاحات ۳ *- 

راهان 3 " 


۱( اس ۸ در هو ما3۵ (ندگي : 
۸ بکار هخول است ۷ بو ۱ 


۱ "۵ جهان هحهله ٩‏ ب ۱ ۸ امیش ‌ برادر 


دارت. با اشال ۹5 ان با بای« ی نجسث و هر ۱ 
۱ 5 
مه له ها (ه ادها و ٩‏ دوسای» در اون 


دکسی بابد بر داد؟ ۱۳ 
ابا ۱ ۳۹ لیست | 

7" ‌ فش ۳ ی 9 
- 


زان بو ذت 
نید :وان مارگ کار۵9 ِ 
1 آ, مار تن  »‏ : ۳ ری سابورین و زان بودت :۰ 
فیلنبر دار بيبر هي 33 1 
3 ؛ مور س رلال بو رت 
۰ مار ما 0 مارت ثبری» ماریت دووال 


کی - ۳۵ میلی‌متری - ۱۸٩‏ دقیقه 


مارتبن» بك عکاس است و هرسال شش هفته برای گرفتن عکس به کر 

ر می‌کند. او به‌تدربج کم‌حرف شده است و همسرش «روزامه» بعد از ژر 
زناشوئی و آوردن بنج بچه بدخلق و بهانه کیرات ۱۱ 

بین او و شوهرش روبسردی گرائیده است و برای وا ۱۱ 
یکی از سنر‌ها شوهرش زا همراهی کند. طی این سفر طولای ۰ ۱۶ 
دوروبرش را کثف می‌کند و «مارئین» همسرش را وفی و ۱ ۶ ۱ 
, هردو به‌نحوی تغییر یافته‌اند» کواینکه در اساس هیال 9 ۳ ۱ 
سس سس ۱ 


کار گردان : زبیگینی‌بف گامپنستلی 

نهیه کندد» !رو 

فبامنامه . : ز . گامینسگی 

فیلمبردار : زدپسلاو کاچمار له 

بازبکران : پادو بگاباتگوست!: سمثلاك لوماد ۱ 

۱ 7 سپشلاله؛ لوماش کر و چو ۱ بادوا لاس 
«آنا» زنی‌است که ازبگنو اخنی زندگی‌زناشولی و گارهای‌خسنه گندده روزاله ‏ آشپری» 
خربد» نظافت‌خانه و نگهداری بچه - خنه شده است. او با خوالدن رمان «مادام‌پوواری» 
سعی می‌کند حال وهوای زمان داستان « گوستاوفلوبر» را در ذهن زنده کند, پاث روز اوئمام 
پس‌اندازش را از بانك می‌گیرد» لباس‌های گرالایمث می‌خرد ومی‌رود که در دلبای رویائی‌اش 
زندگی کند. او با بات جوان آشنا می‌شود و ساعانی از پشب را با او می‌گذراند آدو باه 
باهاپشان محبث می‌کندد وسبح روز پمد از هم جدا می شوند, «آنا» لصوم 


از آرزوها و رو 
به در آپارنمان ارديك می‌شود؛ حافه عروسی را په انگشت ی 


می‌گیرد به‌خانه بر گردد. او 
در آپارتمان را باژ م ی کندو .۰۰ 


8 
4 لتاي ۱۴ 
واه ی 
ف له 3 
۹۹ ۱ 
لمه4 ۳ 
۹ 1 
4ب ٩‏ 
با # 
4 
4 سس 
۰ ی و«اقای ۰ برالی۷ فروش ۱ 8 
4 ملاقات هی شنه وبا حبکت گذگو دراه ۱ 


ابش * یه دنه ۵ هیده :۳۵ ۱ او ادم 


۲ ۱ 


ار ۳۷۲ نم اخطلار های سافث هار ۷ ۱ ۳ 
ز هه ( کدام تر جبم دایده ۱ ده واه ۱ ۱۳ 


15 
۳۹ 


در بت «صعاچب بیان دار فیط + هخا 


۰ میا ندبهند وجه اون فیح هیر 3۳ 

خانه‌ای تعدادی ار بجدهای هوحص مسر ۱۳۳ ۷ 


عد وفنی «جیوریگا» ودوستانش طلق هادتهان درهیها ۹ نشسشهانه ‏ ۲ 
تند. حعاون فرهانده حجارات اخدام پیشاهاد هی کن و 
۳ 


ر اشیسم بسازد . آنها برای البات آن به صور 5 1 


+ صورت هردی که به هدت شکنجه دیده ودرحال درگ اسث سیلی نف 
سار پستی درجیح هی‌دهنن ولی 8 بخالر تودکانی کد سر چن 


چهارشنبه ۲۵ آبان : 


پنج‌شنبه ۲۰ آبان 


جمعه ۲۷ آبان 
نج و ) 01 
کار گردان : هورست سیمان 
آلمان (جمهوری دمو کراتيك) 


هالبوود بای میز محا که 
کار گردان : دبوید هلپرن جونیور 


ایا لات متحدم آهر یکا 


چه پرستاره بود شیم 
کار گردان : ناصر غلامرضائی 


ابران ِ 

نلات آهنین 7 ۳۳۹۹ 
۳۱ یوت شمه 1 #9۹« 

کار گردان 2 یاب فیور » جورج باتلر 4 ۳ 


ایالات متحده آمریکا 


کتاب مقدس 


کار گردان : مارسل کارنه 
فرانسه 


۱ 9 
روندات. < ۳ رم له ولیت نون 
تهیه کننده . : مانفرد رنگر 
7 : هورست سیمن» گونتر کونرن 
و : اوتو هانیس 
بازیحران :دونائاس دائه ز من بان 0 
۳4 س ابیولیس» استفان لیسفسکی؛ ها ۳ دشر زاته ریرحت , ۵ فا 
رنگی - 6 میلیمتری - ۱۱۳ دقیقه سن دویشر» ر رشتر» فرد دلمار 

حوادث زندگی روزانه بتهوون بین سال‌های ۱۸۱۳ تا ۱۸۱۹ آنچنانکه حقيقتاً رخ‌داد 
ی انگونه که می‌توانست رخ داده باشد موضوع این فیلم است. شخصیت مستقل «لودویگی وان 
ون» که درعین فروتنی هیچگاه حاضر به پذیرش راء‌حل‌های حدوسط نبود و تنها از 
طبیعت خویش پیروی می‌کرده» به تدریج در برخورد با انسان‌های مختاف و دزشرایط 


بچو 


۳۳ 
شسجحه 
ت 


اجتماعی متفاوت پیش چ تا ۱ ۱ سس بسن 


کار کردان :یل بل 
تمه کته : دبل بل 
۳ : نداستر اوس 
ااتلات متحلم اد یکا 4 فیلمنامه : بر )اک 
وی فلبردار ‏ : نوریس بر 
متن : للون» مالیا و وبلیام لوس 


رنگی - ۱۵ میلی‌متری - ۸٩‏ دق 

قرن‌ها پیش از تولد «کریستف کلمب»؛ دریانوردان بی‌باكگ پلیثری . 
را با قایق‌های دوبادبانی تنها به کمات ستار کان و جریان‌های آن ۲ ۳ 
منافرت ۳۵ روزه يک کروء ۷ نفری است که برای اتات ۳۱ 
هاوائی و تاهی‌تی دا با قایقی ماه ۱ 0 حزاران سال قته 
پلیتزی بو د؛ طی ادرف ‌ 
باری آبر امس 

مایر» مار تبن‌ربت» رابر ث تبلور» دالتون‌تر و سو 7 
که جان‌هء ستون 
نگی وسراه و سفید ۱۳۲ مبلیهتری 


و بر 6 ادو ار دث بمب 


ر‌ 


س " 
ندد بلند تصوبری است از هالموود و آمریکا در ۲[ 
آمربکا و هالیوود شکاف 


۲ ۱ : ‌ 
د وقت صرف تهیه فیلم‌های مستند موجود در ار 


1 های ان دوران دست داشتند با نامشان در ۱ 
ی دراماتيك است از ساله ۱۳ 
۳ 

و بلیام ای گر اهام 


/ 25 مه 
۲ ت 
و میه‌کنندم . : بر هیرشن 
فیلمنا مه جان گی ( ٍِ اساس ختاب واح دیس بش » ه یاب ناس ») 
19 
ار 1 
رس روزتتال 


تامی ۱ جونز : ادفلاندرز: جییز هامتون توواح فلدشی لی‌پو رسل 

ک‌ 
1 2 ۱ دق را 
ر نمی - ۳۵ میاءهء‌تری - ۱۳۳ دفثه 
ٍِِ«ِ- ۳ سس سس بت 
, سوبری است از زندگی «هوارد هبوزه که براماس کتابی نوشته «نواح 
هگا ۳ بر ز ند ۳1 1 هپو ز ؛ و « باب ناس 4 ساخته شده است. در این 


۷ زثش‌های متعددی که در 4 لین 
بذبر زن‌ها. همچنین دبر این فیلم شاهد روابط او با ستارکان وخاستهای 
کی دش . هدند فقمز بهابن جهت که در خا نه نشمینند و مننظر تلفن او باشند هستیم 


وزمندانه او با کمینه تنحفیفاث سنا. بعد سال‌های شك و بدیبینی نت 


۰ ره بجر 


س و همه چبز و گوشه گبری و وسواس افراطآمیز در حفظ سلامت و رعایت بهداشت 
وع می‌گرده بت تیورهای يد ی آن ففط نی چند از همکاران در دیش به او دسترسی 


گ ۳ 


شتند درباره آخرین روزها و ساعات زندگی او تاکنون هبي‌بك از تردیکانش لب بسخن يس ۰ 
کار گ دان : برونو وابلانی 
نویسنده : پروئو وایلانی 
مه سیفی‌متن : کار لو ساوبنا 
فیلمبر دار : جیان فرانکو تورینی » آرنو لدو مانئی 
رنگی - ۳۵ میلیمتری - ٩۵‏ دفیثنه 


ُِ ) 


یا ار ی 1 آن ۱ ار و اله 


بی3 ۱ ال اس 
ار ي! و اب ۱, ار وال 


آ زیر هلر والثر و اندیالام 


ا ۱ 1 


۸5 دیا 


۳۱ ۳ یی سا 
۱ 1 


3 ۰ ۳ 
سل نها فیس جها نی جي يب است؛ ما کو چولوهانی ۳ 
و لوا بل ددم هلو مه این مطاپ نی‌شو ند! ۷ 


اد ۱٩۳۵‏ مسال پیداش فان ۳ دون حدود پنجاه ۶ 
7 

انس به ببست زربان ترجمه و در بلج قاره تا ۱۳۳ اکر ای 
چا + در روزناهد‌ها؛ فیاه‌های نذاشی محر لك و سرپالهای ۱ ‌ 
هم‌انافه دمم هی‌بمايم تا چه حد ابن پرسوناز خیا لی در جوا 


است در بارها پن‌فهر همان محبوب میلیو لها کو ۰ کته رده "ورس زر رو نه» بر کزار گر دون 

ر کیت » با کات گروه کتیری ۳ یلمیرتاران حرقصی ز تمام لحطات این‌صاه که از خظر 

مر یکی از عرخناعترین تموتار ات ز بروزی وشکت آنان لت» قیل کرقت و + ۳ 
ی ک 
۳ : رایوز که کایده 
مین 3 موتوبا کی‌بوتانی» کنزو کارودا 
تن باسوهیر و کویاما 


کرارشی است درباره زرادخانه‌های چهل ‏ و 3 ۲ 
ن و جدبدترین کشفیات علمی و تکنو لوژیکی بشر در ساختن آنهابدکر ] 
ن فبام می‌کوشد به نحوی راز شیفتگی انان ۱۷۲ ۰ ۰ ۱ 


۳ 

9۰(ظةظهحی تس ۱۲۳ 
۱ ۱ و انطیاط و «وو سه ‏ 
‌ 5 ی مب‌ذو یذ کو نگ‌فو » سمعی تعلیم و در مت و نحل اضف د ۸ 
۰ ۵ ۱ 
که م ۶ ‌ ی رم به ان بسا + 
ِ ارم هد میارژه و شاه دا است درباره تمرین‌های 
۱ ۱ 


جو بان از مراک ریت طد دا ۵ هگ کنگت » 
۳ سا م‌ 1 ف‌‌ اب ۰ ما 

تس تس 

۳ ۰ ۱ مر و 
ا مر درد ید. ظیه انرا بر خوردی) کو ناه‌مدت تصو ز 


۰۰ - لسه یا ۱۳ 0 ان 2 


/ ۳۹ زاوها متخاصم بابان خو اهد گر فسه» بهمس د لبیل 
« ۱ ۱ ۳ 

۲ می کر دثا و هصربت از انسها را پایان پر خوبر تا 

۳ ۳ 1 بان وس ار راگ نگ داخلی کستر ده گر یت که 

و ۱۲۰ نفر قر بانی گرفت و جهر ه ابن کشور را دگر کون 

گي لبنان» حاصیل ۷۵ ساعت هصاحبه با گروه‌ها و طبقات مختلف مرحم 

هبر ان ذر وه‌های در یر در جنک اهر همجنبین انس قبلم انمکاسی استه از 
و 8 و ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 

مردمی که در کوشش التبام دادن به زخم‌ها و بازسازی کشورشان هستده 


کابوسی هیچگاه تکرار نگردد. ولی آبا حنکگ لبتان تا بان 
ِ 


ان 3 ام در بار « بدا بر 1 نا دار ابالات م: 
۱ یا لیر تیا کار ۲ دنا ۱ دام با ابا ما 1 3 با اسهار اپ به بت 

ز الب 
وکا فا بکس‌العملی نشان دادهاله ۱ 
6 رها فلم داری یلا ون این بر ری می‌ببليم که 73 

وال ال بار گر و کیت اف ار بجاو ۱ ۱۰ ِ 7 ۲ 
# با ان ۳ سا ما بو هی عتکس‌العملی اشان داده ۷ ۱ «راشا 
اد ۰ 1 بهار بن فمام ...دید نامز د در پاات ار و اسکار 
و الثر اف بار گز و کیت اف ار بچداو 

و۱ ال بار ۳ و« کیت اف کر بهاو 
زر ی ۷ بیلی‌هار ۵۸ دفیانا 


بر آو لوجی ۱۵۹۶۰ را فیلمیر ار 4 یی 


, لو کا الا ۱ 
ایا الی ! ابا 
ر تاله ناخ ر و او و ! ۳ 
یی میلیی 4 ۰ دلیغه 
الب تمه ان‌را بهنگام فهلمبر داری‌می توا 
ا حالنکگه رگ لحطلات کار کر دانن بیش اه ها 
۰ ۱ نی ۱ 
یگ ی | و اوه اش حالدای | ابها+ ۵ 9 
ی رز اد سل که 5 | أْ ارساط ۱۹۰۰ ۱ 
لژ " له سه 
ار ده بر لو لو چی ۷ ۰ فیله‌ساز پیت اماب لیات ار ار دار 
۳ ِ 


بعضی از فاسطینی‌ها 


سالمان مالل مبعد و اردن ۱ 

کار گردان ؛ مامون‌هسن 

نب کنده .۱ میرثل‌وینرجومپنی 
فبامبردار, : ارلست‌وپنج؛ چورج‌لمه 
دلگی ۰ ۱۱ مپلیهتر ی ۰ ۵5 دفیآ4 


ی یه 


یز 


3 


ار یه 

یز ر گداشت کینکت و بدژر 


سما بار امونت 


2 | 


ساب 


12 حدروست (۱۹۲۸) 

۷ ۵ ال نماش ( ۹( 
٩‏ 2 1 حاژه لو ۱ (۱5۲۵) 
5 ملی کبد ([۱۵۳۰) 

۳۵ ِ ن رو انه ما (۱5۹۳۶) 
0 ب‌ استلا دالاس (۱۹۳۷) 
اه شمال غربی (۱۹۰) 

چهازشنبه ۲ مدال در آفتاب (۱۵۵۷) 

ی " د‌ نس حن مه (۱۵۹6۶۵5) 
من جر ام روبی جنتری (۱۹۵۳) 
شنبه 6 آذر مرد بی‌ستاره (۱۹6۵) 


سینما سی4هو ند 


ساعث : ۲۳ 


اهل نمایش (۱۹۲۸) 
هاله لوبا (۱۹۲۹) 
بیلی کید (۱۹۳۰) 

نان روزاه ما (۱۹۳۶) 
استلا دالاس (۱۹۳۷) 


گذر گاه شمال غربی (۱۹8۰) 


جدال در آفتاب (۱۵۷) 


سرچشمه (۱۹6۹) 


روبی جنتری (۱۹6۳) 


ی 


مرد بی‌ستاره (۱۹۵9) 


ی 


جنگ وصح (۱۹۵۰) 

تدر بچموثد ادوارد اسمال 
(یو نایتدآ رتیست) 
آنتونی وبلر » پل دادلی » 
جورج بروس (اقتباس از 
رمان «کرین ویلبور») 

: فردی بانگ 

2 مار بو ناس چرسنه 

: ول بریضر » جینالولو 
بر بجیدا » چورج ساندرز 
مار یزا باوان» دیو بدفارار. 

رنگی - ۱4۱ دقبقه - ۱۵۵۵ 

۲7۱ ۲ زر از از از از 

رب 

۰ 7 ۵ : ۱ 
۳ 1 
حن(. .۱۱۱۱ ح ۱ 1 3 ۵ 
۱ مگ ی ۳ 2 حل ۳ سب 
۱ ۲ 6 3 ً ۰ 0 " ۱ 
5 جت ۱ 2 سب ۹ ۳ 
متوی ‏ /۱ ۶ ۲ ۳ 

شمه 2 
۳ 
ینهلنبه ۲٩‏ آبان 


شنبه ۸ آبان 


سه‌شنبه اول اذر 


۳ مهر جوم 
۳۹ 
۷ ۹ 

۱ چهارشنبه دوم آذر : 
شفاق سور اد 
ی ق ۳ 
ر گر دان شسته. شعتم 
رگباز 
سم ام , 
از فر تال ۳۶ او 


کا رگردان هر بر دازیوش 
دا شا کل 
کار گ ان 2 صعود کیمیائی 
دنبای دیو انه دیوانه دبوانه جمعه چهارم آنر 
کار گردان تورالدین زری نکلك 


یك اتقاق ساده 
کار کردان : سهراب شهید ثالث 

رت 
کار گردان : ارسلان ساساتی 
عغو لها 

کار گردان : پروی زکیمیاوی 

۱ 
۱ ۴ 
۱ ار 4 س اذه 
9 9 لوب ۰ شید 
زر 2 2۳ ی تن 
۳ آیرا ۱ 
۳ ۳ ی 
سا مان سیئمائی پائو راما 


9 ام بضانی 

۱ بد طاهر ی 
تشر ام سصایی 
بار با طاافر ق 
شیالی| و جه‌داغی 
و + 8 


#ه یی ۰ هو چهر ور دد. 
دی کشاورز. ها 
#فوری , 

سباه و سفیلن 


جشنو از م جهسالی فیبلم 


هیشت داوری ۸ 


هنر دا 


۷ سلستر ی 


کا ثر ۹ 


وم کل" 


آمبیر نادر ی 
علیم . باب 
ر* ِ 
آنبسر ادری ( 
9 
و ب6 
نت حتتی 


7 لور س جکناو ار بان 


بهر وز ووفی . برویبز 
فنیز اده ,. جعفر والی . 


(«سکو پ» . رنگی (« الستّب* 


بلت انفاق ساده 


محصول 
کا ورگ دان 
فیلمنامه 


اف فا 
کیلمیر دبای 


هنرینشتان 


وزارت فرهنگ‌وهنر 

سهر اب شهیدثالث 

سهر اب شهیدئالث 

نقی معصوه‌ی 

محمد زمانی . آئه محمد 
ار بخی. حبیب‌الصفر بان 


۵ مبلیمتری . رئگی . ۸۸ دقبقه 


نمابش‌داده شده درفتیوال‌های نهر ان» 
برلین » وین » برگامو (پرنده جایژه منتقدین 
بین‌المللی و جایسزه نشدی مجمع کلپسای 


پروتتالها): 

ی 


۰ 
و موم ۹ 


0 


وروی : 
سهر اب شهید ثالث 


ر کت #اوشی 


سیئیعا گر ان و تلفیلم از اد ّ 


و بر و س‌فليم هاسور ک 


آناسل. حسامالدین کابا . 
: کی . ٩۱‏ دق 


پرویز کیمیاوی 
رادبو تلویزیون ملی ابران 

: پروبز کیمیاوی 
فریدون قوانلو 
دروشخان فك نو اده‌اش. 
دهقانان و دیگر مردمان 
غیر حرفه‌ای . 

۵ میلیمتری . رنگی . ۷۰ دقیقه 


پرنده جایژه مخصوص داوران در 
جذاواره برلین - نمایش داده شده درجشنواره 
تهران » لندن » پاریس و ۰۰ 

پبامهای کو‌تاه ا یرای 

ًُِ سوز ان طلورع جدی 


1 زر مان ؛ هو شنک شفتی کار گر دان : احمد فاروی ژاجار 
۷ + وزارت فر هنک وهنر تهیه کننده ؛ وزارت فر هانگ وهتر 
دار : بعر وس پالهان فیلمبر دار ؛ پعاروس پالیان 

۱ میلیه‌تر ی , رنگی ۰ ۲4 دفیقه ۵ بابه‌ثر ی , رلگی . ۳۵ دیفه 


و ار » هر ابر 4 بر ففبت ۳ با بز + در جشلوازه جهسانی 


#4 هر گس نما ی کاسون 
بر ورش فکری ود ؟ان 
/۲ و جو انان 


و اس 1 ار مت ی منشا ی 
#ولمبر داز اسدانله گاافی 


بر شاه ابر و در لو از ه ونیز : 


برورش فکری کودکان 
و وجوانان 

: علیا کبر صادافی 

۲ #4وییلی فیجالی 

تن ! اسفندبار منفر دژاده 

دنبای دیو انه ‏ دیو انه » دیو ازة 


محصول : هر کنو سیمانی کاتنون 
پرورش قکری کودکان 
و توجو اتان 

ورب( ما60 ۲۵۲ ۳۱۱ عنتاموملا! ممام) 1 بمامع۵تنه‌امک 
عکس زدکی د یاقلجم